โครงการค่ายพุทธบุตร


โครงการค่ายพุทธบุตร

๑.โครงการค่ายพุทธบุตร

๑. ชื่อโครงการ    โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร

๒. หลักการและเหตุผล                ด้วยปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาหลายด้าน ที่สำคัญประการหนึ่งคือบุคคลในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมเสื่อมลง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน  มักรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาประพฤติปฏิบัติ  ละเลยวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย  และเนื่องจากศาสนาเป็นสถาบันหลักแห่งความมั่นคงของชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคน  สังคมและประเทศชาติ  จึงควรส่งเสริมให้เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ช่วยให้เกิดความเข้าใจในชีวิต  รวมทั้งร่วมกันธำรงรักษาความเป็นชาติไทยให้เข้มแข็งและส่งเสริมให้มีความเจริญมั่นคงต่อไป วัดใหม่เจริญผลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้พัฒนาความรู้ ความดี เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรขึ้น

๓. วัตถุประสงค์·       เพื่อพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม·       เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน·       เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น·      เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองตามโครงการต้านภัยยาเสพติด ด้วยคุณธรรม น้อมนำจิตใจ

๔. เป้าหมาย·       ด้านปริมาณ    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖และมัธยมศึกษาปีที่๑-๖·      ด้านคุณภาพ       นักเรียนที่ผ่านการอบรมเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม  การปฏิบัติสมาธิ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕. สถานที่ดำเนินการ     วัดใหม่เจริญผล   ตำบลท่าเรือ  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี    โทร.๐๓๔-๕๖๑๐๕๗

๖. ระยะเวลาดำเนินการ    ๒  คืน ๓ วัน

๗. วิธีดำเนินการ·        ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการ·        เสนอโครงการต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง·        แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายพุทธบุตร·        แจ้งและประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ทราบ·        ดำเนินกิจกรรมตามตารางโครงการ·        ประเมินผลและรายงานสรุปโครงการ

๘. การติดตามประเมินผล·       การสังเกตระหว่างดำเนินการอบรม·       การประเมินจากแบบสอบถาม๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ·       นักเรียนได้นำความรู้ และแนวปฏิบัติไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข·       นักเรียนมีการพัฒนาตนเองและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ·       นักเรียนเป็นผู้ห่างไกลจากยาเสพติด ลงชื่อ..................................................(พระครูปลัดธีรพงษ์   ฐฺานุตฺตโร)เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญผลประธานโครงการฯ

ตารางการอบรมค่ายพุทธบุตร 
ว/ด/ป
เวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
การอบรมวันที่ ๑ ของการอบรม
๐๘.๓๐-๐๘.๕๐ น.
๐๘.๕๐-๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐-๐๙.๐๕ น.
๐๙.๑๕-๐๙.๕๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
.
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.
๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐-๑๙.๓๐ น.
๑๙.๔๕-๒๑.๓๐ น.
๒๑.๓๐ น.
รับเด็กนักเรียน / จัดนักเรียนเข้าแถวตามกลุ่ม
รับเด็กในห้องประชุม / ฝึกซ้อมเตรียมพิธีเปิด
นำไหว้พระสวดมนต์ในพิธีเปิด
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ / สมาทานศีล ๕
กติกา-สัญญาใจในการอยู่ค่ายอบรม
รับประทานอาหาร
เข้าห้องประชุมฟังการแนะนำพระวิทยากร
อบรมคุณธรรมตามฐาน  ๔  ฐาน  คือ
๑. จิตตภาวนาเบื้องต้น
๒. การเข้าถึงพระรัตนตรัย
๓. ความรับผิดชอบ
๔. วัฒนธรรมสู่ความเป็นมนุษย์
อาบน้ำ / แต่งชุดลำลอง
รับประทานอาหาร
ทำวัตรสวดมนต์เย็น / จิตตภาวนา
ชมสไลด์ธรรมะ
แผ่เมตตาและลาดาวเข้านอน

การอบรมวันที ๒   ของการอบรม
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๑๕-๐๕.๓๐ น.
๐๕.๓๐-๐๖.๔๐ น.
๐๖.๔๐-๐๗.๒๐ น.
๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น.
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.
ตื่นนอน / ทำกิจส่วนตัว
พร้อมกันที่ห้องประชุม / บริหารกาย
ทำวัตรสวดมนต์เช้า / เดินจงกรม
อาบน้ำ / แต่งชุดพละ
รับประทานอาหาร
ธรรมบรรยายพิเศษ
สนทนาธรรมกับกัลยาณมิตร
รับประทานอาหาร
ธรรมะนันทนาการ

  

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
.
.
.
.
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.
๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐-๑๙.๓๐ น.
๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น.
๒๑.๐๐-๒๑.๓๐ น.
๒๑.๓๐ น.
อบรมคุณธรรมตามฐาน  ๔  ฐาน  คือ
๑. จิตตภาวนาเบื้องต้น
๒. การเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน
๓.  การเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์
๔. การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
อาบน้ำ / แต่งชุดขาว
รับประทานอาหาร
ทำวัตรสวดมนต์เย็น / จิตตภาวนา
พิธีจุดเทียนสู่ความเป็นพุทธบุตร
ชมสไลด์ธรรมะ 
แผ่เมตตาและลาดาวเข้านอน

การอบรมวันที่ ๓  ของการอบรม
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๑๕-๐๕.๓๐ น.
๐๕.๓๐-๐๖.๔๐ น.
๐๖.๔๐-๐๗.๒๐ น.
๐๗.๒๐-๐๘.๓๐ น.
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.
.
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น
.
.
.
๑๕.๐๐ น.


ตื่นนอน / ทำกิจส่วนตัว
พร้อมกันที่ห้องประชุม / บริหารกาย (ฝึกโยคะ)
ทำวัตรสวดมนต์เช้า-เดินจงกรม
อาบน้ำ
รับประทานอาหาร
เขียนบทความ
ธรรมบรรยาย
รับประทานอาหาร
พัก / เก็บของและทำความสะอาดที่พัก
แต่งชุดนักเรียน
พร้อมกันที่ห้องประชุม
คำฝากจากใจคณะพระอาจารย์
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่(ตามแนวพุทธศาสนา)
พิธีปิดการอบรม
เดินทางกลับสู่อ้อมอกแม่วงตักพ่อเพื่อทำหน้าที่ของตนเองต่อไป

 หมายเหตุ  ตารางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น