โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม


โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม
โครงการปฏิบัติธรรม    ธันวาคม  ๑.  ชื่อโครงการ  โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช

๒. หลักการและเหตุผล              ด้วยสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันมีสิ่งยั่วยุให้นักเรียนหลงประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ไม่ดี โดยเฉพาะเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี พฤติกรรม วินัย คุณธรรม ละเว้นอบายมุขและสารเสพติดปัจจุบันเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าปัญหายาเสพติด  เป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างมากในสังคมไทยปัญหาหนึ่ง  มีการแพร่ระบาดไปสู่ประชาชนทุกระดับชั้น  โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชน  นักเรียนนักศึกษา  ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่กำลังทำลาย  ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ถึงแม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานดำเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหามาโดยตลอด  แต่การแพร่ระบาดของยาเสพติด  ก็ยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก จึงต้องดำเนินการป้องกันในกลุ่มของเยาวชน  ซึ่งมีความเสี่ยงสูง  ในการที่จะถูกชักนำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษ ซึ่งแอบแฝงมาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาต้องมีการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้าน กาย สังคม อารมณ์และสติปัญญาและสอดคล้องกับกับการพัฒนาประเทศ  สามารถนำเอาหลักธรรม  คำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาช่วยในการขัดเกลาจิตใจ  ปรับเปลี่ยนเจตคติและสร้างอุดมการณ์ที่ดี  รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน รู้จักน้อมนำเอาหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขในอนาคต  ชื่อโครงการปฏิบัติธรรมพลังใจเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ๓. วัตถุประสงค์๓.๑  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการ  คณะสงฆ์ (วัด) และสถานศึกษา(โรงเรียน)๓.๒ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติตน  ให้เป็นผลดีของสังคม๓.๓  เพื่อให้เยาวชนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติด ไม่หลงผิดไปกับสิ่งเสพติดให้โทษ  มอมเมาทำให้เสียอนาคตของตนเอง๔. เป้าหมาย/ลักษณะกิจกรรม
ด้านปริมาณ            เยาวชนเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  ๓๕๐  คน                 ด้านคุณภาพ           เยาวชนเข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและค่านิยมดีงาม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ๕.  สถานที่ดำเนินการ                วัดใหม่เจริญผล  ถนน แสงชูโต  ตำบลท่าเรือ  อำเภอ ท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๓๐        โทร. ๐๓๔-๕๖๑๐๕๗ , ๐๘-๙๒๒๓-๓๙๓๓ ๖. วิทยากร                ๖.๑  พระวิทยากรประจำวัดใหม่เจริญผล    จำนวน  ๑๒  รูป                ๖.๒  วิทยากรพิเศษ (แพทย์ พยาบาล  ตำรวจ นักวิชาการ) ๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ  หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ๗.๑ วัดใหม่เจริญผล  ตำบลท่าเรือ  อำเภอ ท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี ๗.๒  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี                ๗.๓  สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ                 ๗.๔  โรงพยาบาลมะการักษ์                ๗.๕  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ , ๒ และ๓ ๘.  ระยะเวลาดำเนินการ                ระยะเวลา    คืน ๓ วัน               ๙.  งบประมาณ จำนวน   ๑๒๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)                ๙.๑          แหล่งที่มา               งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๙.๒         ประมาณการใช้จ่าย                    ค่าอาหาร ๗ มื้อ (๓๕๐๑๔๐)                          ๔๙,๐๐๐   บาท                - ค่าชุด                    (๑๐๐x๓๕๐)                          ๓๕,๐๐๐ บาท                -ค่าบำรุงสถานที่                                                      ๕,๐๐๐   บาท                - ค่าตอบแทนวิทยากร                                            ๕,๐๐๐   บาท                - ค่าจัดเตรียมสื่อ                                                      ๕,๐๐๐   บาท                - ค่าติดต่อประสานงานและสรุปโครงการ              ๑,๑๐๐  บาท                                                รวม                                         ๑๒๐,๐๐๐  บาท      ๑๐.  ขั้นตอนการดำเนินงาน                ๑๐.๑  จัดทำรายละเอียดโครงการและเสนอโครงการ                ๑๐.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน                ๑๐.๓  ประชาสัมพันธ์โครงการ๑๐.๔  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑๐.๕  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ๑๐.๖  สรุปผลการดำเนินงาน ๑๑.  ลักษณะกิจกรรมพระวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างพลังจิตใจให้เข้มแข็ง - วิทยากรพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด  สุขภาพ  บุคลิกภาพ และจิตวิทยาวัยรุ่น-จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดชนิดต่าง ๆ - จัดฉายสไลด์ / วีดีทัศน์  ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด                - ทัศนศึกษาในหน่วยงานที่ป้องกันปราบปราม  และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๑๒.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ                ๑๒.๑  ส่วนราชการ  วัด  และสถานศึกษามีความร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                ๑๒.๒ สถาบันของคณะสงฆ์ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น                ๑๒.๓  สถานศึกษาสามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ                ๑๒.๔  เยาวชน   มีความรู้ความเข้าใจในโทษภัย และไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษเหล่านั้น 

ลงชื่อ.............................................................................(พระครูปลัดธีรพงษ์    ฐานุตฺตโร)เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญผลประธานโครงการ    ตารางการปฏิบัติธรรมวันแรก
ว/ด/ป
เวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ


๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.
.
๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
.
๑๔.๐๐-๑๔.๒๐ น.
๑๔.๒๐  ๑๖.๓๐ น.
.
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.
๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น.
๑๘.๓๐-๑๙.๓๐ น.
๑๙.๓๐-๒๐.๐๐ น.
๒๐.๐๐-๒๑.๓๐ น.
.

๒๑.๓๐ น.

ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่วัดใหม่ / จัดกลุ่ม
พร้อมกันที่ห้องประชุม / พิธีเปิดการฝึกอบรม
พิธีบวชชีพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาวถือศีล ๘
ธรรมะปฏิสันถาร
รับหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติ-ปัฏฐาน ๔ และฝึกปฏิบัติเบื้องต้น
รับประทานอาหาร / พักผ่อน
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เป็นบัลลังค์ (ยืน  เดิน  นั่ง)
พักดื่มน้ำปานะ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เป็นบัลลังค์ (ยืน  เดิน  นั่ง)
อาบน้ำ / พักผ่อน
เดินจงกรมหมู่
ทำวัตรสวดมนต์เย็น / จิตตภาวนา
พักดื่มน้ำปานะ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เป็นบัลลังค์ (ยืน  เดิน  นั่ง)
สอบอารมณ์การปฏิบัติ
แผ่เมตตาและลาดาวเข้านอนวันที่ ๒


๐๔.๓๐-๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น.


๐๖.๐๐-๐๖.๔๐ น.
๐๖.๔๐-๐๗.๓๐ น.
๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น.

๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.
๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น.
๑๘.๓๐-๑๙.๓๐ น.
๑๙.๓๐-๒๐.๐๐ น.
๒๐.๐๐-๒๑.๓๐ น.
๒๑.๓๐ น.
ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว
บริหารกาย (ฝึกโยคะ)
ทำวัตรสวดมนต์เช้า
จิตภาวนา / แผ่เมตตา
เดินจงกรม
อาบน้ำ
รับประทานอาหาร
พักผ่อน
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เป็นบัลลังค์ (ยืน  เดิน  นั่ง)
รับประทานอาหาร                                       
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เป็นบัลลังค์ (ยืน  เดิน  นั่ง)
พักดื่มน้ำปานะ
อาบน้ำ
เดินจงกรมหมู่ร่วมกัน
ทำวัตรสวดมนต์เย็น / จิตตภาวนา
พักดื่มน้ำปานะ
พิธีจุดเทียนรับพระธรรม
พักผ่อนเข้านอน
วันที่ ๓
๐๔.๓๐-๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐-๐๖.๔๐ น.
๐๖.๔๐-๐๗.๓๐ น.
๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.


๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.
๐๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว
บริหารกาย (โยคะ) / ทำวัตรสวดมนต์เช้า
เดินจงกรม
อาบน้ำ
รับประทานอาหาร
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เป็นบัลลังค์ (ยืน  เดิน  นั่ง)
สอบอารมณ์การปฏิบัติ
รับประทานอาหาร
ทำความสะอาดสถานที่ / เก็บข้าวของ
พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรม
-          คำฝากจากคณะพระอาจารย์
-          พิธีลาศีล
-          มอบวุฒิบัตร
-          ประธานกล่าวปิดโครงการ
แยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาของตน


หมายเหตุ                ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
    ใบสมัครเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี..........  วัดใหม่เจริญผล  ตำบลท่าเรือ  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่.............  เดือน.....................    พ.ศ.................************ข้าพเจ้า.................................................  นามสกุล...........................................  เกิดวันที่..........................เดือน.................................  พ.ศ. ............................  อายุ................ปี  ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้น.............................โรงเรียน..................................................................................................................................................................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.............................. หมู่ที่..........................  ซอย.............................  ถนน..............................ตำบล.................................................... อำเภอ.............................................  จังหวัด.............................................โทร................................................................                ขอสมัครเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ วัดใหม่เจริญผล   อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีพุทธศักราช................. ในครั้งนี้ ลงชื่อ..................................................... ผู้สมัครวันที่................  เดือน........................... พ.ศ....... หมายเหตุ บวชธรรมจาริณี (ชี-พราหมณ์ รักษาศีล ๘) (งดการใช้โทรศัพท์มือถือ)คำรับรองผู้ปกครอง                ข้าพเจ้า (นาย /นาง / นางสาว) ..................................................  นามสกุล................................................อายุ.................ปี  อยู่บ้านเลขที่.............................. หมู่ที่..........................  ซอย / ถนน..........................................ตำบล.................................................... อำเภอ.............................................  จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์..............................................................  โทร................................................................                เป็นผู้ปกครอง.............................................................  โดยเกี่ยวข้องเป็น.................................................ยอมอนุญาตให้.....................................................................  เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  ในครั้งนี้ และยินดีให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติธรรมทุกประการ ลงชื่อ..................................................... ผู้ปกครองวันที่................  เดือน........................... พ.ศ. ....... สิ่งที่ต้องเตรียม เครื่องใช้ส่วนตัว ในกรณีมีโรคประจำตัว ให้นำยามาด้วย / ห้ามนำยาเสพย์ติดทุกชนิดเข้ามาในโครงการฯ โทร.๐๘๙๒๒๓๙๓๓, ๐๘๖๑๗๓๑๔๔๐,๐๓๔-๕๖๑๐๕๗


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น